نظرسنجی

به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت عملکرد شهرداری سمنان، از کلیه شهروندان محترم و عموم مخاطبان عزیز دعوت به عمل می آید تا در نظرسنجی های ارائه شده شرکت فرمائید.

مجموعه وب سایت های شهرداری سمنان