“آگهی مزایده فروش یک واحد تجاری”

 

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 723 / 99 / 15 مورخ22 / 05/ 1399 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك واحد تجاری به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1-    یک واحد تجاری فاز دوم طبقه اول واحد تجاری شماره 253 به مساحت 27/77 متر مربع واقع در مجتمع گردشگری ققنوس میدان امام علی (ع)

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 19/ 07 / 1399 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 20/ 07/ 1399 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان