واگذاری ۹ غرفه سازمان ساماندهی از طریق مزایده

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : واگذاری غرفه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از طریق مزایده
عنوان : واگذاری ۹ غرفه سازمان ساماندهی از طریق مزایده وضعیت :
نام بخش برگزار کننده: سازمان ساماندهی مشاغل شهری اسناد فراخوان:

قوانین

تاریخ شروع :    98/09/10 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا      98/09/20

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :