آگهی مزایده

 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به موجب مصوبه  مورخ 04/06/1399 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه CNG جهاد واقع در شهرک گلستان، جنب بیمارستان کوثر را طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیۀ متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به تاریخ 06/06/1399 همه روزه در ساعات اداری، به جز ایام تعطیل، جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به آدرس: سمنان، بلوار 15 خرداد، جنب مرکز معاینه فنی سبک شماره یک سمنان مراجعه نموده و تا پایان وقت اداری مورخ 17/06/1399 پیشنهاد خود را به دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان به آدرس مذکور تسلیم نمایند.

تلفن تماس جهت کسب اطلاع بیشتر: 33461415-023

سازمان در رد و یا قبول یک یا همۀ پیشنهادات مختار می باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان