مقالات شهری

بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مهارتهای فردی کارکنان

بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مهارتهای فردی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری سمنان) زهرا مرادی نسب کارشناسی ارشد روانشناسی، کارشناس امور اجتماعی…