آگهی مناقصه

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : اجرای تقاطع غیر همسطح جنب میدان امام حسن (ع)
نام بخش برگزار کننده: شهرداری مرکز

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/03 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا تا پایان وقت اداری مورخ 98/10/14

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :