1402 مهار تورم، رشد تولید

“اصلاحیه آگهی مناقصه”

با احترام، پيرو آگهي مناقصه قبلي شهراري سمنان به شماره 2781 / 13 / 1 مورخ 27 / 2 / 1401بند 6 و 7 آگهي مذكور به شكل ذيل اصلاح و اسناد اصلاحي آن در سامانه ستاد ايران جهت استفاده بهينه شركت كنندگان

ادامه مطلب »

“آگهی مناقصه”

با احترام، شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال 1401در نظر دارد پروژه‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به

ادامه مطلب »